Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa oraz Interactive Advertising Institute sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39 lok. 77, 02-508 Warszawa

Z administratorem można się skontaktować następujący sposób: 

a) listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa lub 

b) przez e-mail: biuro@iab.org.pl.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są:

a) w celu przeprowadzenia Wydarzenia, w tym rejestracji i stworzenia listy Uczestników Wydarzenia oraz przekazania Uczestnikom informacji organizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na sprawnej organizacji Wydarzenia.

b) w celu prowadzenia marketingu usług własnych IAB Polska. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu usług IAB Polska.

Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną (lub dane osobowe osoby reprezentującej w procesie rejestracji Klienta niebędącego osobą fizyczną) przetwarzane są w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Wydarzenie oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za Wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest realizacja umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby reprezentującej Klienta niebędącego osobą fizyczną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem.

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane Partnerom IAB w celach marketingowych na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy oraz w zakresie niezbędnym do obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową na okres do przedawnienia roszczeń związanych z tą umową. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe Partnerom do momenty wycofania przez Ciebie zgody.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

a) prawo do wycofania zgody na udostępnianie danych.

b) prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,

c) prawo dostępu do danych osobowych,

d) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

e) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

6. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.