Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem Konferencji również w wersji online zmianie uległ Regulamin konferencji Forum IAB 2020 w punkcie I, V oraz VIII – w zakresie niezbędnym do świadczenia nowej usługi. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2020 r.

Regulamin konferencji FORUM IAB 2020

 

 I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Bilet  – bilet uprawniający Uczestnika do udziału w Konferencji Forum IAB 2020 zakupiony przez Klienta po cenach zaprezentowanych w Cenniku (w zależności od wybranej opcji biletowej). 

b) Cennik – oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej www.forumiab.pl w sekcji Kup Bilet.

c) Certyfikat DIMAQ – Certyfikat Digital Marketing Qualification. 

d) Członek IAB – podmiot będący członkiem branżowym, zrzeszonym lub zarządzającym Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (Związek) tj. wobec którego została podjęta uchwała Rady Nadzorczej Związku lub uchwała Zarządu Związku o przyjęciu w poczet członków Związku, zgodnie ze statutem Związku. 

e) Dzień roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

f) Formularz zamówienia – oznacza formularz dostępny pod adresem www.forumiab.pl/bilety/rejestracja służący do złożenia Zamówienia oraz dokonania rejestracji  tych Uczestników Konferencji, dla których Bilety zostały zakupione poprzez stronę internetową www.forumiab.pl. 

g) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która dokonuje Zamówienia.

h) Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 80.),

i) Konferencja Forum IAB 2020 (Konferencja) – konferencja marketingowa, która odbędzie się jednocześnie:

– w wersji stacjonarnej, w Warszawie w dniach 6-7-8 października 2020 r. w Multikinie w galerii handlowej Złote Tarasy oraz

– w wersji online, w formie transmisji audiowizualnej dostępnej za pośrednictwem Platformy internetowej.

Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Konferencji i jej sposobu realizacji w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Organizatora. Szczegóły dotyczące zmian określa Regulamin.  

j) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

k) Platforma internetowa – platforma zarządzana przez Organizatora za pośrednictwem której odbędzie się Konferencja w wersji online. Szczegóły dotyczące platformy oraz adresu pod którym będzie dostępna Konferencja zostaną przesłane Uczestnikom przed wydarzeniem na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. 

l) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą, Klientem lub Uczestnikiem Konferencji.

m) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunków i zasadach uczestnictwa w Konferencji.

n) Sklep Internetowy Forum IAB  (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.forumiab.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

o) Strona – Usługodawca i Klient.

p) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną będącą uczestnikiem Konferencji Forum IAB 2020.

q) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca Biletów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość poprzez stronę internetową Sklepu. 

r) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego Forum IAB dostępnego pod adresem www.forumiab.pl i Platformy internetowej. 

s) Usługodawca/Organizator – Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258896, posiadający numer NIP: 5213418625. 

t) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Biletów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB i określające rodzaj i liczbę wybranych Biletów. 

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży Biletów na Konferencję przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Forum IAB, dostępnego pod adresem www.forumiab.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług, a także warunków i zasad uczestnictwa w Konferencji Forum IAB 2020.

2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz.123).

3. Sklep Internetowy Forum IAB prowadzony jest przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258896, posiadający numer NIP: 5213418625. 

4. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.

5. Klient oraz Uczestnik są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego Forum IAB, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, Podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Forum IAB możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. przeglądarkę internetową zgodną ze standardem HTML5 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies

8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Forum IAB przez Klienta, a w szczególności w celu:

a) utrzymania sesji Klienta,

b) dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

9. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB, w szczególności prawa autorskie, nazwa i logotyp, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

10. Informacje o Biletach podane w Sklepie Internetowym Forum IAB, w szczególności ich rodzaje oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Informacja o cenie Biletów podawana na stronie www.forumiab.pl/bilety ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym Forum IAB, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych rodzajów Biletów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

 

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Forum IAB

1. W ramach serwisu www.forumiab.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której integralna częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z niektórych Usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Forum IAB może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. Usług.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

5. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub skorzystanie z Usługi.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Forum IAB niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

c) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

e) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Forum IAB jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

7. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

IV. Zawarcie umowy sprzedaży Biletów na Konferencję Forum IAB 2020 poprzez Sklep Internetowy Forum IAB

1. Klient może kupić,  (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB, najpóźniej do 2 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji wybrane przez siebie Bilety. Umowa sprzedaży Biletów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt IV 4 zd 2.  

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Biletu na odległość poprzez Sklep Internetowy Forum IAB należy wejść na stronę internetową www.forumiab.pl a następnie dokonać wyboru Biletu dostępnego w Sklepie Internetowym Forum IAB i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (Formularz zamówienia).

3. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, zawierającą informacje o wszystkich istotnych elementach Zamówienia. W przypadku, gdy z powodu wyczerpania miejsc na udział w Konferencji realizacja Zamówienia nie będzie możliwa, Zamówienie będzie anulowane, a Klient otrzyma stosowną informację. 

5. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji  w zakresie treści Zamówienia.

6. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym stawkę podatku VAT, etc. W celu zapłaty za Zamówienie, Klientowi zostanie dostarczona w termie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4, na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail, odpowiednia faktura. Opłata za Bilet następuje w formie przelewu bankowego na dane: Interactive Advertising Institute Sp. z o.o. Oddział Korporacyjny Warszawa mBank S.A. ul. Królewska 14 00-950 Warszawa  56-1140-1010-0000-3161-6800-1001 

7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. 

8. Informacja o dostępności Biletu jest zapewniana każdorazowo przy danym rodzaju Biletu na stronie Sklepu Internetowego Forum IAB. 

9. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (Formularza zamówienia).

10. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia Podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

V. Rejestracja oraz ogólne warunki uczestnictwa w Konferencji. 

1. Każdy Uczestnik oraz Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Uczestników Konferencji, nie dokonujących zakupu Biletów za pośrednictwem strony internetowej www.forumiab.pl obowiązuje w szczególności niniejszy punkt V Regulaminu oraz odpowiednio pozostałe jego punkty, w tym punkt I zawierający definicje pojęć użytych w Regulaminie. 

2. Klienci oraz Klienci będący jednocześnie Uczestnikami Konferencji, dokonujący zakupu Biletów za pośrednictwem strony internetowej www.forumiab.pl potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem w Formularzu zamówienia.

3. Uczestnicy, którzy dokonali zakupu Biletów poza Sklepem Internetowym Forum IAB potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem drogą wskazaną przez Organizatora. 

4. Rejestracja Uczestników na Konferencję jest obowiązkowa, poza przypadkami indywidualnie ustalonymi z Organizatorem. 

5. Rejestracja na Konferencję Uczestników, dla których Bilety zakupione zostały poprzez stronę internetową www.forumiab.pl następuje podczas składania Zamówienia przez prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie Formularza zamówienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza zamówienia nieprawdziwych danych. 

6. Rejestracja Uczestników, dla których zakup Biletów został dokonany inną drogą, niż wskazany w punkcie 5 powyżej, następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie skróconego formularza rejestracyjnego, do którego odnośnik zostanie wysłany Uczestnikom na wskazany adres e-mail. 

7. Przy wypełnianiu Formularza zamówienia należy wskazać, czy Uczestnik jest Członkiem IAB lub posiadaczem certyfikatu DIMAQ, jeżeli Klient chce skorzystać z dodatkowej zniżki na zakup Biletów przysługującej takim Uczestnikom. 

8. Jeżeli Klient niezgodnie z prawdą wskaże w Formularzu zamówienia, że Uczestnik jest Członkiem IAB lub posiadaczem certyfikatu DIMAQ i dokona zakupu Biletu dla takiego Uczestnika po obniżonej cenie, do której nie jest uprawniony, Organizator wezwie Klienta do dokonania dopłaty brakującej części opłaty w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania Organizatora.  W związku z brakiem dopłaty, o której mowa w zdaniu powyżej, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletu.  

9. Przed rozpoczęciem Konferencji, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, Organizator prześle zarejestrowanemu Uczestnikowi informacje organizacyjne dotyczące Konferencji, a w przypadku Konferencji online również dane niezbędne do logowania na Platformie internetowej. Czas dostępu do Platformy internetowej ograniczony jest do czasu trwania Konferencji w formie stacjonarnej. 

10. W przypadku wykorzystywania podczas rejestracji oraz w celu dokonania jakichkolwiek innych czynności opisanych w Regulaminie komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Klient i Uczestnik powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego prywatnych informacji i danych osobowych Uczestników, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian w Formularzu zamówienia.

11. Organizator zastrzega sobie prawo tworzenia listy wszystkich Uczestników i publikowania na tej liście informacji o zajmowanych przez Uczestników stanowiskach pracy oraz nazw firm Klientów dokonujących zakupu Biletu na Konferencję w imieniu danego Uczestnika. Lista podpisywana jest przez Uczestników przed rozpoczęciem Konferencji i służy wyłącznie weryfikacji Uczestników. 

12. Organizator przed, w czasie i po Konferencji będzie podejmował działania mające na celu wspieranie networkingu oraz nawiązywanie kontaktów  biznesowych. 

13. Organizator zastrzega, że z przyczyn od niego niezależnych może nastąpić zmiana prelegentów, planu, miejsca lub daty Konferencji, a także jej formuły lub sposobu realizacji. Do takich przyczyn należy w szczególności: epidemia choroby zakaźnej lub jej ryzyko, np. w przypadku wydania zakazu organizowania imprez przez właściwe władze. A także w sytuacji, gdy organizacja Konferencji w pierwotnym terminie z przyczyn ekonomicznych (np. niska frekwencja uczestników) wynikających z ww. okoliczności, w tym epidemii choroby zakaźnej lub jej ryzyka, będzie nieopłacalna. W przypadku zmiany miejsca i/lub daty Konferencji, a także jej formuły lub sposobu realizacji, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników i Klienta o tym fakcie drogą mailową na podany w Formularzu zamówienia adres e-email najpóźniej na 7 dni przed pierwotnym planowanym terminem rozpoczęcia Konferencji, podając jednocześnie szczegóły w zakresie zmian Konferencji. 

14. W przypadku zmiany formuły lub sposobu realizacji Konferencji zakupione Bilety pozostają nadal ważne. Jeśli w wyniku zmiany, o której mowa w zdaniu powyżej, cena Biletu byłaby niższa, niż opłata wniesiona już za Bilet Organizator zwróci różnicę Klientowi lub innej osobie, która zakupiła Bilet w ciągu 30 dni, od dnia przesłania przez Organizatora informacji o zmianie w formule lub sposobie realizacji Konferencji, na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące zmiany Konferencji, o których mowa w pkt. 13 powyżej, można składać drogą elektroniczną na adres: forum2020@iab.org.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zaistniałych zmianach. Reklamacje składane przez Konsumentów reguluje szczegółowo pkt. VI  ppkt. 11-15 niniejszego Regulaminu.      

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym czasie całości Konferencji lub jej części. W szczególności Organizator może odwołać Konferencję w przypadku epidemii choroby zakaźnej lub jej ryzyka, np. w przypadku wydania zakazu organizowania imprez przez właściwe władze. A także w sytuacji, gdy organizacja Konferencji z przyczyn ekonomicznych (np. niska frekwencja uczestników) wynikających z ww. okoliczności, w tym epidemii choroby zakaźnej lub jej ryzyka będzie nieopłacalna. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestników i Klienta drogą mailową na podany w Formularzu zamówienia adres e-email.

17. Aby dokonać zwrotu Biletu w związku z odwołaniem Konferencji, należy niezwłocznie, a najlepiej w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Konferencji, wysłać wiadomość na adres e-mail: rejestracja@iab.org.pl  z informacją o chęci zwrotu Biletu oraz podać numer faktury. Zwrot opłaty za Bilet nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przez Organizatora informacji o chęci zwrotu Biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient lub inna osoba, która zakupiła Bilet wskaże inny numer rachunku w zgłoszeniu zwrotu. .

18. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w Konferencji Uczestnika, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, w szczególności, gdy znajduje się pod wpływem alkoholu. 

19. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku oraz głosu (wypowiedzi) utrwalonych podczas Konferencji, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Konferencji sesji fotograficznych oraz realizacji nagrań wideo oraz jej transmisji na żywo. 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora środkami komunikacji elektronicznej, najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

20. Korzystanie z Platformy internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik minimalnych wymagań technicznych tj. posiada przeglądarkę internetową zgodną ze standardem HTML5 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies

VI. Konsumenci

1. W sprawach związanych z zakupem na odległość Biletów na Konferencję lub usług świadczonych z wykorzystaniem Platformy internetowej, Konsumenci mogą się kontaktować z Usługodawcą bezpośrednio pod adresem e-mail m.szybowska@iab.org.pl oraz pod numerem telefonu 784 047 485. 

2. Klient lub inna osoba, która zakupiła Bilet na odległość, przez stronę internetową www.forumiab.pl lub poza nią, a będąca jednocześnie Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży Biletów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. 

3. Wskazany w pkt VI 2 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Biletów został umieszczony na stronie internetowej www.forumiab.pl/oswiadczenie

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletów zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy sprzedaży zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 

7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za pomocą przelewu bankowego, na rachunek bankowy Konsumenta z którego nastąpiła zapłata ceny za zakupiony Bilet, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi po odbyciu się Konferencji.  

9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Biletu skutkuje brakiem możliwości dalszego wykorzystania przez Konsumenta tego Biletu w celu wstępu na Konferencję. Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania skutkować może obowiązkiem zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.  

10. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Bilet pozbawiony wad. 

11. Wszelkie reklamacje Konsumenci składają elektronicznie na adres: forum2020@iab.org.pl w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zaistniałych nieprawidłowościach związanych z Zamówieniem.  

12. Reklamacja zostanie rozpatrzona oraz zostanie na nią udzielona odpowiedź Konsumentowi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. 

13. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w punkcie 11 powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Konsumenta.

14. Konsument może skorzystać z  pozasądowych form rozstrzygania sporów i reklamacji, o których szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

15. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformaODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

16. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.).

 

VII. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu 

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego Forum IAB, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.

2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie  funkcjonowania Sklepu Internetowego Forum IAB, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

3. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Sklepu – ujawnionych trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego Forum IAB.

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Forum IAB. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.

6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

7. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VIII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient lub Uczestnik, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego Forum IAB i oferowanych za jego pośrednictwem usług, a Uczestnikowi poprawne korzystanie z Platformy internetowej za pośrednictwem której odbywa się Konferencja online.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

b) skutki korzystania ze Sklepu Internetowego Forum IAB przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c) skutki korzystania z Platformy internetowej przez Uczestnika, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, regulaminu Platformy internetowej lub przyjętym w tym zakresie zwyczajom. 

d) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym, bądź za które odpowiedzialność ponosi dostawca Platformy  

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego Forum IAB lub Platformy internetowej z powodu skutków działania siły wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta, Uczestnika oraz Podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Klient lub Uczestnik ponosi odpowiedzialność.

5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym Forum IAB, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

IX. Pozostałe prawa i obowiązki Stron

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz powyższych postanowień. 

2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez złożenia stosownego oświadczenia drugiej Stronie, jednakże Usługodawca chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w terminie 14 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy. 

3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

2. Umowa sprzedaży Biletów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie www.forumiab.pl. 

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.forumiab.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2020 r.