Regulamin konferencji FORUM IAB 2018

organizowanej przez

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą FORUM IAB 2018 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

2) Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:

Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej www.forumiab.pl w sekcji bilety.

Członek IAB podmiot będący członkiem zwyczajnym lub członkiem nadzwyczajnym Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (tj. wobec którego została podjęta uchwała Rady Nadzorczej Związku lub uchwała Zarządu Związku o przyjęciu w poczet członków Związku, zgodnie ze statutem Związku).

Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracyjny oznacza formularz dostępny na stronie internetowej www.forumiab.pl, za pomocą którego następuje Rejestracja i zamówienie/zakup biletów.

Organizator oznacza Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258896, posiadający numer NIP:7010441063.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, potwierdzający poprawnie dokonaną Rejestrację i/lub zamówienie biletów.

Regulamin oznacza niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji.

Rejestracja oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Konferencji za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie wydarzenia.

Konferencja oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję pod nazwą FORUM IAB 2018, w dniach 6-7 czerwca w Warszawie.

Uczestnik oznacza osobę fizyczną, której dane wskazane są w Formularzu zgłoszeniowym przekazanym Organizatorowi.

Zamawiający oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji.

REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

3) Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie Formularza rejestracyjnego i uiszczenie opłaty zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.

4) Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 7 (siedem) Dni Roboczych przed datą planowanej Konferencji. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika oraz danych Zamawiającego umożliwiających wystawienie faktury vat, tj. imienia, nazwiska, danych firmy i adresu e-mail. Zamawiający wskazuje w Formularzu zgłoszeniowym, czy jest Członkiem IAB, czy jest posiadaczem Certyfikatu DIMAQ Professional.

5) W przypadku gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika. Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz skuteczność udzielonych w imieniu Uczestnika zgód, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza rejestracyjnego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika. Ze statusem Członka IAB związana jest zniżka za uczestnictwo w Konferencji. Jeśli Zamawiający niezgodnie z prawdą wskaże w Formularzu zgłoszeniowym, że jest Członkiem IAB i uiści niższą, niż wynikająca dla niego z Cennika, opłatę za uczestnictwo w Konferencji, będzie musiał dopłacić brakującą cześć opłaty w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Organizatora do dopłaty. Jeśli dopłata nie zostanie uiszczona, Zamawiający ani zgłoszeni przez niego Uczestnicy nie będą mogli wziąć udziału w Konferencji, a uiszczona przez Zamawiającego kwota zostanie mu zwrócona.

7) Rejestracja stanowi ofertę zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym, na warunkach wynikających z Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Formularzem rejestracji.

8) W przypadku, gdy Zamawiającym nie jest Uczestnik, Organizator przesyła na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika formularz potwierdzenia udzielonych przez Zamawiającego w imieniu Uczestnika zgód, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgody na wykorzystywanie utrwalonego w czasie Konferencji wizerunku Uczestnika. Potwierdzenie przez Uczestnika powyższych zgód jest niezbędne do prawidłowego ukończenia procesu Rejestracji na Konferencję i towarzyszące jej wydarzenia.

9) Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania na liście Uczestników nazw Zamawiających wraz ze stanowiskiem Uczestników biorących udział w Konferencji. Lista podpisywana jest przez Uczestników przed rozpoczęciem Konferencji i służy wyłącznie weryfikacji Uczestników.

10) Organizator przed, w czasie i po Konferencji będzie podejmował działania mające na celu wspieranie networking’u oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych.

11) Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, planu Konferencji lub daty Konferencji. W przypadku zmiany daty Konferencji Organizator poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości mailowej na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym kontaktowy adres e-mail. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Konferencji. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Konferencji na rachunek, z którego dokonano na rzecz Organizatora płatności.

12) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Konferencji.

PŁATNOŚCI

13) Cena uczestnictwa jednej osoby w Konferencji, podawana jest każdorazowo w Cenniku dostępnym na stronie internetowej www.forumiab.pl

14) Zamawiający dokonuje opłaty według stawek określonych w Cenniku po wypełnieniu Formularza. Uiszczenie opłaty jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Rejestracji i udziału w Konferencji.

15) Cena nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, ani jego zakwaterowania. Koszty te Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

16) Dokonanie opłaty za Konferencję możliwe jest za pośrednictwem przelewu bankowego:

Interactive Advertising Institute Sp. z o.o.

Alior Bank S.A, Oddział w Warszawie, ul. Puławska 31, 02-508 Warszawa

58-2490-0005-0000-4520-1665-7270

17) Na adres e-mail Zamawiającego, Organizator wysyła fakturę proforma płatną do 7 (siedmiu) Dni Roboczych.

18) W przypadku, gdy udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie limitu miejsc, Organizator zwraca na rzecz Zamawiającego pełną kwotę uiszczoną tytułem ceny udziału w Konferencji.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

19) Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z Rejestracji poprzez przesłanie na adres e-mail forum2018@iab.org.pl stosownej informacji w tym zakresie, przy czym:

  • w przypadku doręczenia na adres mailowy forum2018@iab.org.pl oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 100% uiszczonej ceny;
  • w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji w okresie od 29 (dwudziestu dziewięciu) do 15 (piętnastu) dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 50% uiszczonej ceny;
  • w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji na 14 (czternaście) lub mniej dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Zamawiającemu nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej ceny.

20) Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w pkt. 21, Zamawiający będący konsumentem, tj. osobą fizyczną zamawiającą udział w Konferencji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową może odstąpić od udziału w Konferencji w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy, nie później jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

21) Jeśli zgodnie z niniejszym Regulaminem Zamawiający jest uprawniony do zwrotu uiszczonej ceny lub jej części, Organizator zwraca Zamawiającemu właściwą kwotę na podany przez Zamawiający rachunek bankowy.

22) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konferencji Uczestnika, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, w szczególności, gdy znajduje się pod wpływem alkoholu. W takim przypadku Organizator nie zwraca opłaty za Konferencję.

REKLAMACJA

23) Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail forum2018@iab.org.pl lub na adres siedziby Organizatora.

24) Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konferencji.

25) Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) Zamawiającego;
  • adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu Zamawiającego;
  • przedmiot reklamacji;
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

26) Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację.

27) W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator informuje podmiot składający reklamację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której podmiot ten złożył reklamację.

DANE OSOBOWE

28) Administratorem danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa.

29) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników Konferencji oraz przekazaniu informacji organizacyjnych.

30) Dane osobowe Zamawiającego będącego osobą fizyczną (lub dane osobowe osoby reprezentującej w procesie Rejestracji Zamawiającego niebędącego osobą fizyczną) przetwarzane są w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za Konferencję.

31) Dokonując Rejestracji Zamawiający będący osobą fizyczną, jak również osoba fizyczna reprezentująca w procesie Rejestracji Zamawiającego niebędącego osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy Zgłaszającym nie jest Uczestnik, Uczestnik potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie danych stosownie do treści pkt. 8.

32) Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.

33) Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

34) Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

35) Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać z Regulaminem, co potwierdzają w Formularzu Rejestracyjnym.

36) W przypadku wykorzystywania podczas Rejestracji oraz w celu dokonania jakichkolwiek innych czynności opisanych w Regulaminie komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Zamawiający i Uczestnik powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego prywatnych informacji i danych osobowych, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian w Formularzu zgłoszenia.

37) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas Konferencji, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Konferencji sesji fotograficznych. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

38) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

 

Pobierz regulamin