Regulamin konferencji FORUM IAB 2024 oraz Sklepu Internetowego Forum IAB

I. Definicje 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Aplikacja – przeznaczone dla Uczestników Konferencji oprogramowanie mobilne (dostępne po zainstalowaniu na urządzeniu dedykowanym – smartfonie), umożliwiające m.in. dostęp do programu Konferencji, komunikację z innymi Uczestnikami oraz udział w Konkursach organizowanych w czasie Konferencji. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android w wersji co najmniej 6.0 certyfikowanymi przez Google, tj. zawierającymi zainstalowaną fabrycznie aplikację Google Play Services oraz na urządzenia z systemami iOS w wersji co najmniej 11.0. Dostawcą aplikacji jest podmiot trzeci – Mobile Madness sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. 
 2. Bilet – dokument (bilet) w formie elektronicznej uprawniający Uczestnika do wzięcia udziału w Konferencji. 
 3. Cennik – oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji (w zależności od wybranego pakietu), dostępny na stronie internetowej www.forumiab.pl w sekcji Kup Bilet. 
 4. Certyfikat DIMAQ – Certyfikat Digital Marketing Qualification. 
 5. Członek IAB – podmiot będący członkiem branżowym, zrzeszonym lub zarządzającym Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (Związek), tj. wobec którego została podjęta uchwała Rady Nadzorczej Związku lub uchwała Zarządu Związku o przyjęciu w poczet członków Związku, zgodnie ze statutem Związku. 
 6. Dzień roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 7. Formularz zamówienia – oznacza formularz dostępny pod adresem https://forumiab.pl/ znajdujący się w odpowiednio oznaczonej zakładce służący do złożenia Zamówienia oraz dokonania rejestracji tych Uczestników Konferencji, dla których Bilety zostały zakupione poprzez stronę internetową www.forumiab.pl (za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB). 
 8. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która dokonuje Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży. 
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).  
 10. Konferencja – organizowana przez Organizatora konferencja marketingowa pn. „Forum IAB 2024”, odbywająca się w dniach 22–23 maja 2024 r. w Warszawie, w Multikinie w galerii handlowej Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00–120 Warszawa. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Konferencji i jej sposobu realizacji, szczególnie w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Organizatora. Szczegóły dotyczące zmian określa Regulamin. 
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 12. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą, Klientem lub Uczestnikiem Konferencji. 
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki zawarcia Umowy sprzedaży (w tym składania Zamówienia), świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz określający warunki i zasady uczestnictwa w Konferencji. 
 14. Sklep Internetowy Forum IAB (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.forumiab.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia. 
 15. Strona – Usługodawca lub Klient. 
 16. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną będącą uczestnikiem Konferencji.  
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, przedmiotem której jest prawo do udziału w Konferencji, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem poprzez zakup Biletu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (za pomocą Sklepu Internetowego Forum IAB), na mocy której Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny zaprezentowanej w Cenniku. 
 18. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego Forum IAB dostępnego pod adresem www.forumiab.pl
 19. Usługodawca/Organizator – Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02–508 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258896, posiadający numer NIP: 5213418625, posiadający numer REGON: 140780831 oraz Interactive Advertising Institute sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39 lok. 77, 02-508 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528286, posiadająca numer NIP 7010441063, posiadająca numer REGON 147451527. 
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży (za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB) i określające rodzaj wybranego Biletu (pakietu) oraz liczbę Uczestników.  

II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia Umowy sprzedaży (zakupu Biletów na Konferencję przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość), korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Forum IAB oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług, a także warunków i zasad uczestnictwa w Konferencji.  

2. W zakresie Usług (usług świadczonych drogą elektroniczną) niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

3. Sklep Internetowy Forum IAB prowadzony jest przez Usługodawcę.  

4. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług. 

5. Klient oraz Uczestnik są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

6. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego Forum IAB, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę w tym zakresie, Podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów lub Uczestników. 

7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Forum IAB możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient lub Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a) zastosowania przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, 

b) dostępu do sieci Internet. 

8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Forum IAB przez Klienta, a w szczególności w celu: 

a) utrzymania sesji Klienta, 

b) dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz 

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. 

9. Klient lub Uczestnik może uniemożliwić przechowywanie plików typu cookies na swoim urządzeniu końcowym lub usunąć już przechowywane pliki typu cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie /aplikacje służące do tego celu. Więcej informacji o polityce cookies można znaleźć pod adresem https://forumiab.pl/polityka-cookies/.  

10. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB, w szczególności prawa autorskie, nazwy i logotypy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. 

11. Informacje o Biletach podane w Sklepie Internetowym Forum IAB, w szczególności ich rodzaje (w zależności od wybranego pakietu) oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

12. Informacja o cenie udziału w Konferencji (cenie Biletów) podawana na stronie https://forumiab.pl/bilet/ ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa w pkt IV. 5. Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym Forum IAB, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych rodzajów Biletów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości email. 

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Forum IAB 

1. W ramach serwisu www.forumiab.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi (Sklepu Internetowego Forum IAB) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza zamówienia. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, tj. do momentu otrzymania Biletu przez Klienta. 

3. Korzystanie z niektórych Usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Forum IAB może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. Usług. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron. 

5. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 34Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub skorzystanie z innych Usług w ramach Sklepu Internetowego Forum IAB. 

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Forum IAB niezamówionej informacji handlowej; podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, 

c) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, 

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, 

e) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, 

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Forum IAB jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę. 

7. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży Biletów na Konferencję poprzez Sklep Internetowy Forum IAB 

1. Klient może kupić Bilet, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości email, o której mowa w pkt IV. 5. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt IV. 5. zdanie 2.  

2. Umowa sprzedaży Biletu może zostać zawarta do czasu zakończenia Konferencji.  

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.forumiab.pl a następnie dokonać wyboru Biletu (w zależności od wybranego pakietu) dostępnego w Sklepie Internetowym Forum IAB i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (Formularz zamówienia). 

4. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. 

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość email zawierającą informacje o wszystkich istotnych elementach Zamówienia. W przypadku, gdy z powodu wyczerpania dostępnych Biletów na udział w Konferencji realizacja Zamówienia nie będzie możliwa, Zamówienie będzie anulowane, a Klient otrzyma stosowną informację.  

6. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości email, o której mowa w pkt IV. 5. powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji w zakresie treści Zamówienia. 

7. Ceny udziału w Konferencji (ceny Biletów) podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym stawkę podatku VAT. W celu zapłaty za Zamówienie Klientowi zostanie dostarczona w termie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości email, o której mowa w pkt. IV. 5., na podany w Formularzu zamówienia adres email, odpowiednia faktura. Opłata za udział w Konferencji następuje w formie przelewu bankowego na dane: Interactive Advertising Institute sp. z o.o. Oddział Korporacyjny Warszawa mBank S.A. ul. Królewska 14 00–950 Warszawa 56 1140 1010 0000 3161 6800 1001.  

8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.  

9. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (Formularza zamówienia). 

10. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia Podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów, chyba że realizacja Zamówienia przez Podmiot trzeci wiąże się z przekazaniem temu podmiotowi danych osobowych jako podmiotowi przetwarzającemu, który miałby przetwarzać dane osobowe w imieniu Klienta. 

V. Rejestracja oraz ogólne warunki uczestnictwa w Konferencji 

 1. Każdy Uczestnik oraz Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Uczestników Konferencji, którzy nie dokonali zakupu Biletów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB, obowiązuje w szczególności niniejszy punkt V. Regulaminu oraz odpowiednio pozostałe jego punkty, w tym punkt I. zawierający definicje pojęć użytych w Regulaminie. 
 2. Uczestnicy Konferencji zawierający Umowę sprzedaży (dokonujący zakupu Biletów) za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem w Formularzu zamówienia. 
 3. Uczestnicy, którzy dokonali zakupu Biletów poza Sklepem Internetowym Forum IAB, potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem drogą wskazaną przez Organizatora.  
 4. Rejestracja Uczestników na Konferencję jest obowiązkowa, poza przypadkami indywidualnie ustalonymi z Organizatorem, o których mowa w pkt. 6 poniżej.  
 5. Rejestracja na Konferencję Uczestników, których Bilety zakupione zostały poprzez Sklep Internetowy Forum IAB, następuje podczas składania Zamówienia przez prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza zamówienia nieprawdziwych lub nieprawidłowych (w tym niepełnych) danych. 
 6. Rejestracja Uczestników, których Bilety zostały zakupione w inny sposób, niż wskazany w pkt 3. i 5. powyżej, następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie skróconego formularza rejestracyjnego, do którego odnośnik zostanie wysłany Uczestnikom na wskazany adres email. 
 7. Przy wypełnianiu Formularza zamówienia należy wskazać, czy Uczestnik jest Członkiem IAB lub posiadaczem certyfikatu DIMAQ, jeżeli Klient chce skorzystać z dodatkowej zniżki na zakup Biletów przysługującej takim Uczestnikom. 
 8. Jeżeli Klient niezgodnie z prawdą wskaże w Formularzu zamówienia, że Uczestnik jest Członkiem IAB lub posiadaczem certyfikatu DIMAQ i dokona zakupu Biletu dla takiego Uczestnika po obniżonej cenie, do której nie jest uprawniony, Organizator wezwie Klienta do dokonania dopłaty brakującej części ceny w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania Organizatora. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta dopłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.  
 9. Organizator zastrzega sobie prawo tworzenia listy wszystkich Uczestników i umieszczania na tej liście informacji o zajmowanych przez Uczestników stanowiskach pracy oraz nazw firm Klientów dokonujących zakupu Biletu na Konferencję w imieniu danego Uczestnika. Lista podpisywana jest przez Uczestników przed rozpoczęciem Konferencji i służy wyłącznie weryfikacji Uczestników. 
 10. W przypadku wykorzystywania podczas rejestracji oraz w celu dokonania jakichkolwiek innych czynności opisanych w Regulaminie komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Klient i Uczestnik powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego prywatnych informacji i danych osobowych Uczestników, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian w Formularzu zamówienia. 
 11. Organizator zastrzega, że z przyczyn od niego niezależnych może nastąpić zmiana prelegentów, planu, miejsca lub daty Konferencji, a także jej formuły lub sposobu realizacji. Do takich przyczyn należy w szczególności: epidemia lub ryzyko rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej, a także działania wojenne. Organizator zastrzega sobie także możliwość zmiany, o której mowa powyżej, także w sytuacji, gdy organizacja Konferencji w pierwotnym terminie z przyczyn ekonomicznych (np. niska frekwencja Uczestników) związanych z ww. okolicznościami będzie nieopłacalna. W przypadku zmiany miejsca lub daty Konferencji, a także jej formuły lub sposobu realizacji, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników i Klienta o tym fakcie drogą mailową na podany w Formularzu zamówienia adres email najpóźniej na 7 dni przed pierwotnym planowanym terminem rozpoczęcia Konferencji, podając jednocześnie szczegóły w zakresie zmian Konferencji. 
 12. W przypadku zmiany formuły lub sposobu realizacji Konferencji zakupione Bilety pozostają nadal ważne. Jeżeli w przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu pierwszym, dostępne byłyby nowe rodzaje uczestnictwa w Konferencji, o wyższej cenie Biletu niż ten już zakupiony, Klient bądź Uczestnik może zmienić formę swojego uczestnictwa poprzez dopłacenie różnicy w cenie Biletu. Aby tego dokonać należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem rejestracja@iab.org.pl lub m.szybowska@iab.org.pl.  
 13. Jeżeli w przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu pierwszym pkt 11 powyżej, dostępne byłyby wyłącznie rodzaje uczestnictwa w Konferencji o cenie niższej niż cena Biletu już zakupionego, Organizator oferuje Klientowi bądź Uczestnikowi zwrot różnicy w cenie Bilety w związku ze zmianą formy uczestnictwa – w celu uzyskania zwrotu należy niezwłocznie, a najlepiej w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania informacji o zmianie formuły lub sposobu realizacji Konferencji, wysłać wiadomość na adres email: rejestracja@iab.org.pl  z informacją o chęci otrzymania zwrotu różnicy w cenie Biletu oraz podać numer faktury. 
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące zmian w zakresie przeprowadzenia Konferencji, o których mowa w pkt 11 powyżej, można składać drogą elektroniczną na adres: forum@iab.org.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zaistniałych zmianach. Reklamacje składane przez Konsumentów reguluje szczegółowo rozdział VII niniejszego Regulaminu.  
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym czasie całości Konferencji lub jej części, w tym w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, epidemią lub chorobą zakaźną, a także działaniami wojennymi. W szczególności, Organizator może odwołać Konferencję, jeżeli wydane zostaną przepisy (obostrzenia), które uniemożliwią zorganizowanie Konferencji przez Organizatora lub organizacja Konferencji z przyczyn ekonomicznych (np. niska frekwencja Uczestników) związanych z ww. okolicznościami będzie nieopłacalna. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestników i Klienta drogą mailową na podany w Formularzu zamówienia adres email. 
 16. Aby dokonać zwrotu Biletu w związku z odwołaniem Konferencji, należy niezwłocznie, a najlepiej w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Konferencji, wysłać wiadomość na adres email: rejestracja@iab.org.pl  z informacją o chęci zwrotu Biletu oraz podać numer faktury. Zwrot opłaty za Bilet nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przez Organizatora informacji o chęci zwrotu Biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient lub inna osoba, która zakupiła Bilet, wskaże inny numer rachunku w zgłoszeniu zwrotu. 
 17. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w Konferencji Uczestnika, który:  
 18. uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji,  w szczególności, gdy znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;  
 19. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Organizatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Organizatora lub innych Uczestników. 
 20. znajduje się w stanie upojenia alkoholowego lub w stanie odurzenia innymi substancjami powodującym niemożność pełnego kontrolowania swojego postępowania”  
 21. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych podczas Konferencji, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Konferencji sesji fotograficznych, nagrywania wideo oraz rozpowszechniania nagrań i zdjęć z Konferencji. Zgoda wyrażona jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej Konferencji lub Organizatora, rozpowszechnianie poprzez social media (LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter). W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej, na adres: forum@iab.org.pl o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.  
 22. W trakcie trwania Konferencji Uczestnik ma możliwość skorzystania z Aplikacji. Aplikacja jest dostępna do pobrania przez AppStore lub Google Play na urządzenia z systemami Android w wersji co najmniej 6.0 certyfikowanymi przez Google tj. zawierającymi zainstalowaną fabrycznie aplikację Google Play Services oraz na urządzenia z systemami iOS w wersji co najmniej 11.0. 
 23. Aplikacja nie ma funkcjonalności w postaci założenia konta – konta użytkowników Konferencji są tworzone na podstawie informacji udostępnionych przez Uczestników podczas rejestracji na Konferencję (hasła dostępowe przesyłane są do Uczestników z wykorzystaniem danych podanych podczas rejestracji na Konferencję). Użytkownik Aplikacji ma możliwość zalogowania się do Aplikacji i edycji profilu (możliwa edycja obejmuje następujące dane: zdjęcie profilowe, nick, imię, nazwisko, tytuł, nazwa firmy, bio, e-mail kontaktowy, linki do profilu/kanału w social media: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Xing, Endomondo).  
 24. W ramach korzystania z Aplikacji Uczestnicy mają m.in. możliwość dostępu do programu Konferencji, komunikacji z innymi Uczestnikami oraz udziału w Konkursach organizowanych w czasie Konferencji. 
 25. Za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji odpowiada jej dostawca – Mobile Madness sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności za zakłócenia i błędy w jej działaniu oraz za wadliwość sprzętu z wykorzystaniem którego Uczestnik korzysta z Aplikacji. 

VI. Konsumenci 

1. W sprawach związanych z zawarciem Umowy sprzedaży (zakupem Biletów na Konferencję za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB), Konsumenci mogą się kontaktować z Usługodawcą bezpośrednio pod adresem email: m.szybowska@iab.org.pl oraz pod numerem telefonu 784 047 485. 

2. Klient lub inna osoba, która zakupiła na odległość Bilet, będąca jednocześnie Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości email na adres: rejestracja@iab.org.pl w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.  

3. W przypadku, gdy od dnia zawarcia Umowy sprzedaży do pierwszego dnia Konferencji pozostało mniej niż 14 dni Konsument powinien poinformować Organizatora o rezygnacji z udziału w Konferencji niezwłocznie, a najpóźniej na dzień przez pierwszym dniem Konferencji poprzez przesłanie informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres m.szybowska@iab.org.pl.  

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży został umieszczony na stronie internetowej https://forumiab.pl/wp-content/uploads/2024/01/Wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-Umowy.docx

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą. 

6. Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy sprzedaży, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 

7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za pomocą przelewu bankowego, na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła zapłata ceny za zakupiony Bilet, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi po odbyciu się Konferencji. 

9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania skutkować może obowiązkiem zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.  

10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.). 

11. Dla potrzeb niniejszego rozdziału przez Umowę sprzedaży rozumie się także umowę sprzedaży zawartą przez osobę, o której mowa w pkt VI.2, tj. umowę sprzedaży przedmiotem której jest prawo do udziału w Konferencji, zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Klientem poprzez zakup Biletu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w sposób inny niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego Forum IAB. 

VII. Reklamacje związane z udziałem w Konferencji 

1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamacje w związku z udziałem w Konferencji, w szczególności w przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z Zamówieniem, Umową sprzedaży lub w przypadku nieotrzymania informacji, o których mowa w pkt. V.11. Wszelkie reklamacje Uczestnicy składają elektronicznie na adres forum@iab.org.pl w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zaistniałych nieprawidłowościach. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. 

2. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z udziałem w Konferencji. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona oraz zostanie na nią udzielona odpowiedź Uczestnikowi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli składającym reklamację jest Konsument,  reklamacja zostanie rozpatrzona oraz zostanie na nią udzielona odpowiedź Uczestnikowi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

4. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w pkt. 1 powyżej pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Uczestnika. 

5. Konsument może również skorzystać z pozasądowych form rozstrzygania sporów i reklamacji, o których szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

VIII. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu  

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego Forum IAB, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów. 

2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału, przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego Forum IAB, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca. 

3. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Sklepu – ujawnionych trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego Forum IAB. 

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Forum IAB. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta. 

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30  dni od daty skutecznego złożenia. Jeżeli składającym reklamację jest Konsument,  reklamacja zostanie rozpatrzona oraz zostanie na nią udzielona odpowiedź Uczestnikowi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. 

7. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

IX. Odpowiedzialność 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient lub Uczestnik, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego Forum IAB i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.  

2. Klient lub Uczestnik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego Forum IAB oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług, tak jak za działania lub zaniechania własne. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, 

b) skutki korzystania ze Sklepu Internetowego Forum IAB przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, 

c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym niezależnych od Usługodawcy.  

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego Forum IAB z powodu skutków działania siły wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta, Uczestnika oraz Podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Klient lub Uczestnik ponosi odpowiedzialność. 

5. Klient lub Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym (lub urządzeniem końcowym) oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Sklepem Internetowym Forum IAB. 

6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym Forum IAB, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody poniesione przez osoby trzecie, które zostały wywołane z winy Uczestnika, który spowodował te szkody w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających, w szczególności w stanie nietrzeźwości lub silnego odurzenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia wywołane u Uczestnika, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających. 

X. Pozostałe prawa i obowiązki Stron 

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość jednostronnego zakończenia Umowy sprzedaży przez Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona. 

2. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa. 

2. Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: 

a) gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone; 

b) w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług oraz warunków lub zasad ich świadczenia; 

c) w razie zmiany formuły Konferencji i jej sposobu realizacji, szczególnie w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Organizatora; 

d) w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej. 

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie www.forumiab.pl.  

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.forumiab.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22/01/2024

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników konferencji Forum IAB 2024 oraz Klientów Sklepu Internetowego Forum IAB