REGULAMIN KONKURSU „KONKURS Forum IAB 2023”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Konkurs Forum IAB 2023” (dalej jako: „Konkurs”) jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 258896, posiadający numer NIP: 5213418625, numer REGON: 140780831 (dalej jako: „Organizator”). 
 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 kodeksu cywilnego. 
 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. (tj. w trakcie trwania Wydarzenia: „Forum IAB 2023”). 
 1. Celem Konkursu jest promocja marki Organizatora i jego działalności, w szczególności wydarzeń o nazwach: „Forum IAB 2023”, „Forum IAB 2024” i konferencji oznaczonych jako: „IAB HowTo”.  
 1. Nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora. 
 1. Zamierzeniem Organizatora ani celem Konkursu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom prowadzącym działalność lub oferującym produkty lub usługi odpowiadające rodzajowo działalności, produktom lub usługom Organizatora (dalej jako: „Inne Podmioty”). W szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie oraz warunki zdobywania Nagród nie są w żaden sposób uzależnione od wykonywania bądź zaniechania przez Uczestników czynności analogicznych do opisanych w Regulaminie w stosunku do produktów Innych Podmiotów – zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora. 
 1. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje: 
 1. Aplikacja – oprogramowanie mobilne (dostępne po zainstalowaniu na urządzeniu dedykowanym – smartfonie), umożliwiające m.in. dostęp do Programu Wydarzenia oraz udzielenie odpowiedzi na Zadanie Dodatkowe w ramach Konkursu. Aplikacja jest dostępna do pobrania przez AppStore lub Google Play. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android w wersji co najmniej 6.0 certyfikowanymi przez Google, tj. zawierającymi zainstalowaną fabrycznie aplikację Google Play Services oraz na urządzenia z systemami iOS w wersji co najmniej 11.0. Dostawcą Aplikacji jest podmiot trzeci – Mobile Madness sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Sama Aplikacja nie ma funkcjonalności w postaci założenia konta – konta użytkowników Wydarzenia są tworzone na podstawie informacji udostępnionych podczas rejestracji na Wydarzenie (hasła dostępowe przesyłane są do uczestników Wydarzenia z wykorzystaniem danych podanych podczas rejestracji na Wydarzenie). Użytkownik Aplikacji ma możliwość zalogowania się do Aplikacji i edycji profilu (możliwa edycja obejmuje następujące dane: zdjęcie profilowe, nick, imię, nazwisko, tytuł, nazwa firmy, bio, e-mail kontaktowy, linki do profilu/kanału w social media: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Xing, Endomondo); 
 1. Formularz Oceny lub Ankieta Oceny Prelekcji – formularz oceny danej Prelekcji dostępny za pomocą kodu QR udostępnionego przez Organizatora po każdej z Prelekcji odrębnie, umożliwiający ocenienie wybranej Prelekcji; 
 1. Formularz Oceny Dodatkowy – formularz oceny danej Prelekcji udostępniany przez Organizatora bezpośrednio za pomocą Aplikacji dla każdej z Prelekcji odrębnie, umożliwiający ocenienie wybranej Prelekcji (Uczestnicy, klikając w poszczególne Prelekcje, mają możliwość oceny tej Prelekcji na zasadach określonych w Regulaminie); 
 1. Komisja Konkursowa – zespół trzech osób wyznaczonych przez Organizatora, do zadań którego należy weryfikacja prawidłowości i przebiegu Konkursu oraz ocena wykonania Zadania Konkursu, Zadania Dodatkowego i wybór Zwycięzców; 
 1. Nagroda – Nagroda Główna lub Nagroda Dodatkowa; 
 1. Nagroda Dodatkowa – bilet w postaci elektronicznej do wykorzystania na dowolnie wybraną przez Zwycięzcę konferencję oznaczoną jako: „IAB HowTo”, obejmujący możliwość udziału Zwycięzcy (jednej osoby) w jednej wybranej przez nią konferencji z terminem wykorzystania do 31 maja 2024 r. Wartość Nagrody Dodatkowej (jednego biletu): 971,70 zł brutto; 
 1. Nagroda Główna – bilet w postaci elektronicznej na „Forum IAB 2024”, obejmujący możliwość udziału Zwycięzcy (jednej osoby) w „Forum IAB 2024” (tj. do wykorzystania w 2024 r.). Wartość Nagrody Głównej (jednego biletu): 3 677,70 zł brutto; 
 1. Prelekcja – pojedyncze wystąpienie podczas Wydarzenia, które zostało wprowadzone do Programu Wydarzenia przez Organizatora; 
 1. Program Wydarzenia – spis wszystkich Prelekcji zaplanowanych w ramach Wydarzenia przez Organizatora dostępny na Stronie Internetowej Konkursu i w Aplikacji; 
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Konkurs Forum IAB 2023” dostępny w Aplikacji (w odpowiedniej zakładce) oraz na stronie internetowej Wydarzenia; 
 1. Strona Internetowa Konkursu – strona internetowa dostępna pod adresem https://forumiab.pl/;  
 1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki przewidziane w Regulaminie, która zgłosiła swój udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie; 
 1. Wydarzenie – organizowana przez Organizatora konferencja marketingowa pn. „Forum IAB 2023”, odbywająca się w dniach 30-31 maja 2023 r. w Warszawie, w Multikinie, w galerii handlowej Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.  Szczegółowe informacje o konferencji (w tym regulamin konferencji) dostępne są na Stronie Internetowej Konkursu. Pierwszego dnia Wydarzenia odbędzie się sesja plenarna z 9 prezentacjami, następnie równolegle w 4 salach odbędzie się po 5 prezentacji; 
 1. Zadanie Konkursu – zadanie polegające na wypełnianiu Formularzy Oceny lub Formularzy Oceny Dodatkowych; 
 1. Zadanie Dodatkowe – zadanie kreatywne, odrębne od Zadania Konkursu, uruchamiane łącznie z Zadaniem Konkursu (w Aplikacji), polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto uczestniczyć w Forum IAB?”. Wykonanie Zadania Dodatkowego jest wymagane w celu uwzględnienia wykonania przez Uczestnika Zadania Konkursu (warunkiem wejścia do rywalizacji konkursowej jest udzielenie odpowiedzi w ramach Zadania Dodatkowego). Wyniki Zadania Dodatkowego mają wpływ na ostateczne wyniki Konkursu (poza wymogiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim) i wybór Zwycięzców wyłącznie w momencie, gdy na podstawie wyników Zadania Konkursu nie ma możliwości sporządzenia listy Zwycięzców (w przypadku, gdy liczba Uczestników z tą samą liczbą ocenionych Prelekcji będzie większa niż przewidywana przez Organizatora liczba Zwycięzców); 
 1. Zwycięzca – Uczestnik, który wykonał Zadanie Konkursu i Zadanie Dodatkowe na warunkach wskazanych w Regulaminie i został wybrany jako Zwycięzca przez Komisję Konkursową. 
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczestników Wydarzenia, którzy są uprawnieni do uczestnictwa w Wydarzeniu w charakterze uczestników Wydarzenia na podstawie wejściówek oraz pobrali i zainstalowali Aplikację. 
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 1. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU 
 1. Konkurs skierowany jest do zarejestrowanych uczestników Wydarzenia, posiadających dostęp do Aplikacji w czasie Wydarzenia. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca lub nieprowadząca działalności gospodarczej, która:  
 1. spełnia warunki, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu; 
 1. prawidłowo zalogowała się w Aplikacji (sama Aplikacja nie ma funkcjonalności w postaci założenia konta – konta są tworzone na podstawie informacji udostępnionych podczas rejestracji na Wydarzenie); 
 1. przystąpiła do udziału w Konkursie poprzez: akceptację Regulaminu, kompletne i zgodne z Regulaminem wypełnienie przynajmniej jednego Formularza Oceny lub Formularza Oceny Dodatkowego, kompletne i zgodnie z Regulaminem udzielenie poprzez Aplikację odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto uczestniczyć w Forum IAB?”. 
 1. Wypełnienie i przesłanie pierwszego (dla danego Uczestnika) Formularza Oceny lub Formularza Oceny Dodatkowego i udzielenie poprzez Aplikację odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto uczestniczyć w Forum IAB?” (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) oznacza zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz akceptację Regulaminu. 
 1. Osoba przystępująca do Konkursu ma obowiązek podania w Formularzu Oceny lub Formularzu Oceny Dodatkowym, lub edycji w Aplikacji danych umożliwiających jego identyfikację jako osoby będącej zarejestrowanym uczestnikiem Wydarzenia, a także obowiązek zapewnienia aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym danych, które zostały przez niego podane w zamówieniu biletu na Wydarzenie, w szczególności w zakresie adresu e-mail Uczestnika. Uczestnik ma obowiązek aktualizacji danych, o których mowa w poprzednim zdaniu, w razie każdej ich zmiany w trakcie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub za niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Przesłanie jakichkolwiek komunikatów, przekazów lub informacji w ramach Konkursu z wykorzystaniem danych podanych przez osobę przystępującą do Konkursu w Formularzu Oceny lub Formularzu Oceny Dodatkowym, lub w Aplikacji, w tym danych wynikających z ich późniejszej aktualizacji w czasie trwania Konkursu – uważa się za skuteczne przesłanie ww. komunikatów, przekazów lub informacji wobec Uczestnika. 
 1. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem danych Uczestnika lub konta uczestnika Wydarzenia w Aplikacji traktowane są jako działania Uczestnika. 
 1. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie z zakładki „Kontakt” na Stronie Internetowej Konkursu wiadomości o treści „Rezygnuję z Konkursu – Konkurs Forum IAB 2023”. Od momentu rezygnacji z udziału w Konkursie Uczestnik nie może brać udziału w Konkursie, chyba że ponownie przystąpi do Konkursu. Przy czym w przypadku ponownego przystąpienia do Konkursu osoba uczestniczy w Konkursie wyłącznie w odpowiednim jego zakresie tj. wyłącznie od momentu ponownego przystąpienia. W takim przypadku w Konkursie nie będą uwzględniane działania podjęte na rzecz wykonania Zadania Konkursu lub Zadania Dodatkowego przez byłego Uczestnika, w szczególności wypełnione przez byłego Uczestnika Formularze Oceny, Formularze Oceny Dodatkowe i odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego warto uczestniczyć w Forum IAB?”. 
 1. ZASADY KONKURSU 
 1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują między sobą o to, który z nich wypełni w czasie trwania Konkursu najwięcej Formularzy Oceny lub Formularzy Oceny Dodatkowych zgodnie z Regulaminem (Zadanie Konkursu), przy czym maksymalnie można ocenić danego dnia Wydarzenia 14 Prelekcji (czyli łącznie w ciągu dwóch dni – 28 Prelekcji). 
 1. Ponadto, Uczestnicy rywalizują między sobą o to, który z nich odpowie w sposób najbardziej kreatywny, ciekawy i oryginalny (nie obowiązuje limit znaków) na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto uczestniczyć w Forum IAB?” (Zadanie Dodatkowe). Organizator zastrzega, iż wykonanie Zadania Dodatkowego w formie udzielenia co najmniej jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia w Konkursie wykonania przez danego Uczestnika Zadania Konkursu (bez wykonania Zadania Dodatkowego nie jest możliwe uznanie Formularzy Oceny i Formularzy Oceny Dodatkowych za wypełnionych). Wyniki Zadania Dodatkowego mają wpływ na ostateczne wyniki Konkursu (poza wymogiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim) i wybór Zwycięzców wyłącznie w momencie, gdy na podstawie wyników Zadania Konkursu nie ma możliwości sporządzenia listy Zwycięzców (w przypadku, gdy liczba Uczestników z tą samą liczbą ocenionych Prelekcji będzie większa niż przewidywana przez Organizatora liczba Zwycięzców). W przypadku takiej samej liczby wykonanych ocen Prelekcji rozstrzygająca jest odpowiedź udzielona w ramach uczestnictwa w Zadaniu Dodatkowym, której oceny dokona Komisja Konkursowa, w szczególności zgodnie z pkt 4.9.-4.10. Regulaminu. 
 1. Zasady dotyczące udostępniania Formularza Oceny, Formularza Oceny Dodatkowego i pytania konkursowego: 
 1. Organizator po każdej z Prelekcji, która odbędzie się 31.05.2023 r. (tj. drugiego dnia Wydarzenia) udostępni Uczestnikom tej Prelekcji kod QR aktywny przez 5 minut przed końcem Prelekcji oraz do 10 minut od momentu zakończenia danej Prelekcji, który będzie prowadził do Formularza Oceny (znajdującego się na stronie internetowej dostępnej w wersji webowej, tj. Stronie Internetowej Konkursu, przy użyciu smartfona). Korzystanie z kodu QR, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie możliwe po upływie czasu jego działania (aktywności), o którym mowa w zdaniu poprzednim. Formularz Oceny umożliwia dokonanie oceny odbytej Prelekcji według kryteriów ustalonych samodzielnie przez Organizatora. Postanowienie to nie obejmuje sytuacji opisanej w pkt. 4.16. Regulaminu. 
 1. Organizator do momentu rozpoczęcia się pierwszej Prelekcji drugiego dnia Wydarzenia zgodnie z aktualnym Programem Wydarzenia udostępni za pomocą Aplikacji wszystkim Uczestnikom możliwość ocenienia wszystkich Prelekcji, które odbyły się w dniu 30 maja 2023 r., poprzez Formularz Oceny Dodatkowy, który będzie dostępny dla każdej z Prelekcji odrębnie, i który aktywny będzie w ramach Aplikacji do zakończenia drugiego dnia Wydarzenia (tj. do końca dnia 31 maja 2023 r.). Korzystanie z Formularza Oceny Dodatkowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie możliwe po upływie czasu jego działania (aktywności), o którym mowa w zdaniu poprzednim. Formularz Oceny Dodatkowy umożliwia dokonanie oceny odbytej Prelekcji według kryteriów ustalonych samodzielnie przez Organizatora. Postanowienie to nie obejmuje sytuacji opisanej w pkt. 4.16. Regulaminu. 
 1. Pytanie konkursowe objęte Zadaniem Dodatkowym, a także możliwość odpowiedzi na nie, są dostępne dla Uczestników od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia jego zakończenia w Aplikacji. 

Kryteria Formularza Oceny i Formularza Oceny Dodatkowego są takie same. Organizator zastrzega, że ewentualne różnice między Formularzem Oceny a Formularzem Oceny Dodatkowym mogą wynikać jedynie z formatowania i graficznego przedstawienia tych Formularzy, ale nie będą wynikały z merytorycznych różnic w kryteriach czy poziomach oceny Prelekcji. 

 1. Przez poprawne wypełnienie Formularza Oceny lub Formularza Oceny Dodatkowego rozumie się: 
 1. wprowadzenie wszystkich wymaganych danych identyfikacyjnych Uczestnika; 
 1. wypełnienie wszystkich kryteriów oceny przedstawionych przez Organizatora; 
 1. skuteczne wysłanie Formularza Oceny lub Formularza Oceny Dodatkowego do Organizatora poprzez wybór odpowiedniej opcji; 
 1. wykonanie czynności określonych w pkt 4.4. Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie dla właściwego Formularza Oceny lub Formularza Oceny Dodatkowego, który to termin został określony w pkt 4.3. Regulaminu. 
 1. Jeżeli Uczestnik odpowie na pytanie konkursowe w ramach Zadania Dodatkowego więcej niż raz – pod uwagę bierze się tylko jego chronologicznie pierwszą odpowiedź udzieloną w ramach Konkursu. 
 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto uczestniczyć w Forum IAB?” nie może: 
 1. być wulgarna lub obsceniczna; 
 1. zawierać treści (lub linków prowadzących do treści) naruszających: powszechnie obowiązujące przepisy prawa, powszechnie akceptowane dobre obyczaje, zasady moralności; 
 1. zawierać treści (lub linków prowadzących do treści): naruszających zasady współżycia społecznego, naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste, pornograficznych, zniesławiających, podżegających do przemocy, dyskryminujących, zawierających nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. 

W przypadku, jeśli odpowiedź Uczestnika będzie sprzeczna z tym postanowieniem – Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie przez Organizatora. 

 1. Organizator nie bierze pod uwagę Formularzy Oceny, Formularzy Oceny Dodatkowych i odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto uczestniczyć w Forum IAB?”, które zostały przesłane po czasie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt 1.4. Regulaminu, a także po czasie aktywności kodu QR zgodnie z pkt 4.3. lit. a) Regulaminu, Formularza Oceny Dodatkowego zgodnie z pkt. 4.3. lit. b) Regulaminu lub pkt. 4.16. Regulaminu, lub pytania konkursowego w Aplikacji zgodnie z pkt. 4.3. lit. c) Regulaminu. 
 1. Organizator w ramach Konkursu wybierze Zwycięzców poprzez przyznanie: 
 1. 3 Nagród Głównych za zajęcie miejsca od I do III w Konkursie; 
 1. 10 Nagród Dodatkowych za zajęcie miejsca od IV do XIII w Konkursie. 
 1. W celu ustalenia wyników Konkursu i wyboru Zwycięzców Organizator ustanowi Komisję Konkursową składającą się z trzech osób, która: 
 1. Zliczy poprawnie wypełnione na podstawie Regulaminu Formularze Oceny lub Formularze Oceny Dodatkowe dla każdego Uczestnika odrębnie; 
 1. uporządkuje Uczestników pod względem liczby poprawnie wypełnionych Formularzy Oceny lub Formularzy Oceny Dodatkowych w kolejności od Uczestnika, który wypełnił ich najwięcej, do Uczestnika, który wypełnił ich najmniej; 
 1. zweryfikuje wykonanie Zadania Konkursu i Zadania Dodatkowego zgodnie z  Regulaminem; 
 1. ustali wyniki Konkursu zgodnie z Regulaminem, w szczególności przyporządkuje odpowiednie miejsca Uczestnikom i, jeśli wystąpi taka sytuacja, dokona ocen wykonania przez Uczestników Zadania Dodatkowego; 
 1. wybierze Zwycięzców Konkursu na podstawie warunków określonych w Regulaminie. 
 1. Ustalenie wyników Konkursu nastąpi według następujących zasad: 
 1. Uczestnicy zajmują miejsca w Konkursie na podstawie liczby poprawnie wypełnionych Formularzy Oceny lub Formularzy Oceny Dodatkowych ustalonych przez Komisję Konkursową zgodnie z pkt. 4.9. Regulaminu. Osoba, która wypełniła największą liczbę Formularzy Oceny lub Formularzy Oceny Dodatkowych, zajmuje I miejsce w Konkursie; 

Przykład: Uczestnik A, B i C wypełnili kolejno: 3, 2 i 1 Formularze Oceny, tym samym miejsce I w Konkursie przypada Uczestnikowi A, II miejsce – Uczestnikowi B i III miejsce – Uczestnikowi C. 

 1. W sytuacji, w której więcej Uczestników powinno zająć to samo miejsce w Konkursie (z uwagi na taką samą liczbę wypełnionych Formularzy Oceny lub Formularzy Oceny Dodatkowych) – o ich ostatecznym miejscu w Konkursie decyduje ocena wykonania przez tych Uczestników Zadania Dodatkowego, której to oceny dokonuje Komisja Konkursowa. Kolejne miejsce są przyznawane według wykonania Zadania Konkursu (liczby poprawnie wypełnionych Formularzy Ocen lub Formularzy Oceny Dodatkowych) lub, jeśli wystąpi sytuacja, o której mowa w tym postanowieniu, Zadania Dodatkowego (ocena wykonania tego zadania przez Komisję Konkursową). 

Przykład: Uczestnik A, B, C, D, E wypełnili kolejno: 4, 4, 4, 3 i 2 Formularze Oceny. W takim przypadku I miejsce przypadałoby Uczestnikowi A, B i C, jednakże Komisja Konkursowa dokonała oceny Zadania Dodatkowego tych Uczestników i uznała, że najlepiej to Zadanie wykonał Uczestnik C, następnie Uczestnik A, a później Uczestnik B. Tym samym Uczestnik C zajmuje I miejsce w Konkursie, Uczestnik A – II miejsce, Uczestnik B – III miejsce, Uczestnik D – IV miejsce w Konkursie, a Uczestnik E – V miejsce w Konkursie. 

 1. Komisja Konkursowa w celu dokonania czynności, o których mowa w pkt 4.9. Regulaminu, na podstawie danych przesłanych w Formularzach Ocen lub Formularzach Ocen Dodatkowych, odbędzie posiedzenie w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z tego posiedzenia, w którym zawarta będzie decyzja o wyborze Zwycięzców Konkursu. Wzór protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 1. Wyniki Konkursu Organizator lub Komisja Konkursowa ogłosi w terminie 7 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt 4.11. Regulaminu poprzez: przesłanie Uczestnikom informacji o ustaleniu wyników Konkursu w formie mailowej na adresy e-mail Uczestników (w ramach mailingu poforumowego i bez danych Zwycięzców), udostępnienie informacji o ustaleniu wyników Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu (bez danych Zwycięzców), przesłanie Zwycięzcom informacji o wygranej w Konkursie na adresy e-mail Zwycięzców. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty liczby wypełnionych Formularzy Oceny lub Formularzy Oceny Dodatkowych, w tym do anulowania części lub wszystkich wypełnionych Formularzy Oceny lub Formularzy Oceny Dodatkowych w razie wypełnienia ich na skutek zachowania sprzecznego z Regulaminem. Organizator poinformuje Uczestnika o przyczynie korekty. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych oraz czynności podejmowanych przez Uczestników w ramach Konkursu. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagród, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył zasady Konkursu, w szczególności podał nieprawdziwe dane lub wykonał Zadanie Konkursu lub Zadanie Dodatkowe w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu będzie równoznaczne z brakiem możliwości dalszego udziału w Konkursie oraz otrzymaniem Nagród. Organizator poinformuje Uczestnika o przyczynie wykluczenia z Konkursu. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
 1. wadliwość sprzętu Uczestnika Konkursu (smartfona) za pośrednictwem którego zostały przesłane Formularze Oceny lub Formularze Oceny Dodatkowe, lub odpowiedź na pytanie konkursowe w ramach Zadania Dodatkowego w sposób uniemożliwiający odczytanie wyników lub odpowiedzi tego Uczestnika, 
 1. jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek w trakcie trwania Konkursu, w szczególności za zakłócenia i błędy w działaniu Aplikacji. 
 1. W przypadku, w którym problemy techniczne niezależne od Organizatora spowodują trudności w udostępnieniu wszystkim Uczestnikom na równych zasadach i zgodnie z Regulaminem Formularza Oceny dla Prelekcji w sposób, o którym mowa w pkt. 4.3. lit. a) Regulaminu, Organizator niezwłocznie udostępni Uczestnikom Formularz Oceny Dodatkowy dla takiej Prelekcji, który zostanie udostępniony w Aplikacji i będzie aktywny do końca drugiego dnia Wydarzenia (tj. do końca dnia 31 maja 2023 r.). Korzystanie z Formularza Oceny Dodatkowego, o którym mowa w tym postanowieniu, nie będzie możliwe po upływie czasu jego działania (aktywności), o którym mowa w tym postanowieniu. Formularz Oceny Dodatkowy umożliwia dokonanie oceny odbytej Prelekcji według kryteriów ustalonych samodzielnie przez Organizatora. Kryteria Formularza Oceny i Formularza Oceny Dodatkowego opisanego w tym postanowieniu są takie same. Organizator zastrzega, że ewentualne różnice między Formularzem Oceny a Formularzem Oceny Dodatkowym mogą wynikać jedynie z formatowania i graficznego przedstawienia tych Formularzy, ale nie będą wynikały z merytorycznych różnic w kryteriach czy poziomach oceny Prelekcji. Do Formularza Oceny Dodatkowego, o którym mowa w tym postanowieniu, stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia Regulaminu, które dotyczą Formularza Oceny Dodatkowego z wyjątkiem pkt. 4.3. Regulaminu. 
 1. NAGRODY W KONKURSIE 
 1. Uczestnikom, którzy zostali Zwycięzcami na mocy decyzji Komisji Konkursowej, o której mowa w pkt 4.11. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 4.13. i pkt 4.14. Regulaminu, przysługuje prawo do otrzymania Nagrody zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej. 
 1. W celu otrzymania Nagrody Zwycięzca musi mieć dostęp do aktywnego konta e-mail, które jest przypisane do Zwycięzcy na podstawie wykonania przez tego Zwycięzcę Zadania Konkursu i Zadania Dodatkowego (wskazanego w Aplikacji). 
 1. Przyjmuje się, że Uczestnikiem uprawnionym do odbioru Nagrody jest Zwycięzca, którego dane wskazane w Formularzach Oceny lub Formularzach Oceny Dodatkowych odpowiadają danym zidentyfikowanym przez Komisję Konkursową i Organizatora na podstawie danych wynikających z rejestracji Zwycięzcy jako uczestnika Wydarzenia lub z korzystania z Aplikacji. 
 1. Wydanie Nagrody następuje w postaci elektronicznej (w ramach dedykowanego mailingu poforumowego) poprzez wysłanie wiadomości e-mail z Nagrodą (załącznik w formacie .pdf) w terminie 10 dni roboczych od podania wyników zgodnie z Regulaminem na adres e-mail Zwycięzcy zidentyfikowany przez Organizatora na podstawie danych przekazanych przez Zwycięzcę jako Uczestnika w ramach Konkursu. Jeżeli Uczestnik podał adres e-mail w sposób uniemożliwiający dostarczenie Nagrody, w szczególności podał nieistniejący adres email, Nagroda przepada. 
 1. Jeżeli wydanie Nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zwycięzcę. W takim wypadku Organizator zaproponuje inną Nagrodę o takiej samej wartości do wyboru przez Zwycięzcę, chyba że Zwycięzca zrezygnuje z Nagrody. Zwycięzca może dokonać wyboru innej Nagrody nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zwycięzcy o braku możliwości wydania Nagrody. W przeciwnym razie przyjmuje się, że Zwycięzca zrezygnował z Nagrody. 
 1. Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Organizatora. 
 1. Zwycięzca potwierdza odbiór Nagrody przesyłając w odpowiedzi na maila z Nagrodą przekazanego Zwycięzcy przez Organizatora maila potwierdzającego odbiór Nagrody w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Organizatora maila z Nagrodą. 
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, w szczególności Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 1. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
 1. Nagroda: 
 1. której odbiór nie zostanie potwierdzony przez Zwycięzcę zgodnie z Regulaminem; 
 1. której odbioru Zwycięzca odmówił; 
 1. której potwierdzenia odbioru Zwycięzca odmówił 

przepada. 

 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.  
 1. Elementem Nagrody jest dodatkowo kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, która nie zostanie wydana Zwycięzcy, ale Organizator potrąci ją przed wydaniem Nagrody i odprowadzi tytułem podatku od wygranej w Konkursie do właściwego urzędu skarbowego. 
 1. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej (Nagrody) uzyskanej przez Zwycięzcę. Element pieniężny Nagrody nie zostanie w związku z tym wydany Zwycięzcy, lecz zostanie on przeznaczony na uiszczenie należnego od tego Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych. Zwycięzcy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego Nagrody. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu Zwycięzcy należny podatek dochodowy z tytułu wygranej (Nagrody). 
 1. Możliwe jest otrzymanie tylko jednej Nagrody w Konkursie. 
 1. Realizacja Nagrody przez Zwycięzcę następuje poprzez: 
 1. w przypadku realizacji Nagrody Głównej – wysłanie wiadomości e-mail na adres: forum@iab.org.pl z prośbą o zarejestrowanie Zwycięzcy jako uczestnika wydarzenia objętego Nagrodą Główną zgodnie z Regulaminem wraz z przekazaniem otrzymanego biletu elektronicznego w czasie trwania okresu rejestracji uczestników tego wydarzenia zgodnie z informacjami podawanymi w ramach promocji tego wydarzenia; 
 1. w przypadku realizacji Nagrody Dodatkowej – wysłanie wiadomości e-mail na adres: forum@iab.org.pl z prośbą o zarejestrowanie Zwycięzcy jako uczestnika wybranego przeze niego i określonego w wiadomości e-mail wydarzenia objętego Nagrodą Dodatkową zgodnie z Regulaminem wraz z przekazaniem otrzymanego biletu elektronicznego w czasie trwania okresu rejestracji uczestników tego wydarzenia zgodnie z informacjami podawanymi w ramach promocji tego wydarzenia. 
 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD 
 1. W przypadku dostarczenia Nagród z Katalogu Nagród Zwycięzca zobowiązany jest sprawdzić wiadomość e-mail otrzymaną przez Organizatora. W przypadku braku Nagrody we wiadomości e-mail lub niezgodności otrzymanej Nagrody z decyzją Komisji Konkursowej Uczestnik powinien przekazać do Organizatora reklamację.  
 1. Reklamacje dotyczące braku Nagrody w wiadomości e-mail lub niezgodności otrzymanej Nagrody z decyzją Komisji Konkursowej będą uwzględniane jedynie na podstawie przekazanej do Organizatora reklamacji zgodnie z treścią Regulaminu. W razie braku przekazania Organizatorowi reklamacji zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że Nagroda została przyjęta bez zastrzeżeń. 
 1. Przekazanie reklamacji dotyczącej Nagrody Organizatorowi zgodnie z treścią Regulaminu skutkuje zawieszeniem ważności Nagrody. Tym samym od momentu przekazania reklamacji Zwycięzca nie może skorzystać z przyznanej mu w Konkursie Nagrody do czasu otrzymania odpowiedzi na złożoną przez niego reklamację dotyczącą Nagrody. 
 1. Reklamacje z powodu braku Nagrody w wiadomości e-mail lub niezgodności otrzymanej Nagrody z decyzją Komisji Konkursowej Zwycięzca może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Nagrody. W tym celu Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi reklamację w odpowiedzi na wiadomość e-mail obejmującą dostarczenie Nagrody na adres e-mail Organizatora z dopiskiem „Konkurs Forum IAB 2023 – reklamacja nagrody”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data otrzymania przez Organizatora prawidłowo uzupełnionego maila zawierającego reklamację. Z uwagi na charakter Nagrody (możliwość jednorazowego skorzystania z niej) skorzystanie z otrzymanej Nagrody w czasie trwania terminu na złożenie reklamacji dotyczącej Nagrody (poprzez zarejestrowanie się na wydarzenie objęte Nagrodą) wyłącza możliwość złożenia takiej reklamacji. 
 1. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 6.4. Regulaminu lub bez zachowania procedury reklamacyjnej nie będą rozpatrywane. 
 1. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji dotyczącej braku Nagrody w wiadomości e-mail lub niezgodności otrzymanej Nagrody z decyzją Komisji Konkursowej, Nagroda zostanie wydana lub wymieniona w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę zgodną z decyzją Komisji Konkursowej. Nagroda, która została wydana przez złożeniem reklamacji, a która była niezgodna z decyzją Komisji Konkursowej, staje się nieaktualna i nie jest możliwe skorzystanie z niej. 
 1. Poza przypadkiem przewidzianym w pkt 6.6. Regulaminu Zwycięzcy nie przysługuje prawo zwrotu Nagrody. 
 1. Jeżeli postanowienia tego rozdziału nie stanowią inaczej, do rozpatrywania reklamacji dotyczących Nagród stosuje się postanowienia rozdziału VII. Regulaminu dotyczące reklamacji co do przebiegu Konkursu, w szczególności pkt. 7.3. Regulaminu w zakresie danych i informacji, które powinna zawierać reklamacja dotycząca Nagrody. 
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail Organizatora przeznaczonego do korespondencji w sprawie takich reklamacji: forum@iab.org.pl w czasie trwania Konkursu, jak i w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.  
 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi. 
 1. Reklamacja powinna zwierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, potwierdzenie jego uczestnictwa w Wydarzeniu, a także przedstawienie dokładnych opisu i przyczyny reklamacji. Reklamacja może zawierać adres e-mail Uczestnika, jeśli jest inny niż adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu (w Aplikacji). 
 1. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 
 1. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji e-mailem wysłanym na adres e-mail Uczestnika wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. W przypadku braku wskazania przez Uczestnika innego adresu e-mail, decyzja Organizatora zostanie przesłana na adres e-mail przypisany do Uczestnika zidentyfikowanego na podstawie podanych wymaganych danych zgodnie z punktem 7.3. Regulaminu. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora, jak i na Stronie Internetowej Konkursu. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin, Formularz Oceny i Formularz Oceny Dodatkowy (w zakresie zasad wprowadzania danych dotyczących oceny Prelekcji), Aplikacja (w zakresie zasad wypełniania Formularza Oceny Dodatkowego i wprowadzania odpowiedzi na pytanie konkursowe objęte Zadaniem Dodatkowym), Regulamin Aplikacji (w zakresie zasad korzystania z Aplikacji) oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w Regulaminie. 
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa (administrator danych osobowych) w celu wzięcia udziału w Konkursie „Konkurs Forum IAB 2023”, w tym w szczególności w celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych, jakim jest marketing swojej działalności i własnych produktów (towarów i usług) administratora oraz możliwość przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem [art. 6 ust 1 lit. f) RODO]. 
 1. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie „Konkurs Forum IAB 2023” udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. 
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 1. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że administrator danych osobowych przetwarza dane w sposób niewłaściwy, ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 1. Dane Uczestnika będą przekazywane innym odbiorcom: podmiotom zapewniającym obsługę rejestracji uczestników na wydarzenia objęte Nagrodą oraz podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Konkursu, Wydarzenia oraz wydarzeń objętych Nagrodami. 
 1. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie „Konkurs Forum IAB 2023”. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.